Δίων Χρυσόστομος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Λόγοι 2.9

Χωρίο / Κείμενο: 

οὐδὲ Μακεδόσι τοῖς νῦν, ἀλλὰ τοῖς πρότερον, ἡνίκα νέμοντες καὶ γεωργοῦντες Ἰλλυριοῖς ἐδούλευον καὶ Τριβαλλοῖς.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Αναφορά στους παλαιότερους Μακεδόνες που ήταν υπόδουλοι στους Ιλλυριούς και τους Τριβαλλούς.