Δούρις ο Σάμιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

απ. 16 Müller

Χωρίο / Κείμενο: 

Δοῦρις δὲ ὁ Σάμιος ὁ ἱστορικὸς ἐν ὀγδόῃ τῶν Μακεδονικῶν

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
4ος-3ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Αναφορά στο ιστορικό έργο του Δούριδος του Σάμιου με τίτλο Μακεδονικά (τουλάχιστον σε 20 βιβλία).