Ερμογένης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περί ιδεών λόγου 1.8

Χωρίο / Κείμενο: 

Ἡ δὲ σφοδρότης ἐννοίας μὲν ἔχει καὶ αὐτὴ τὰς ἐπι τιμητικὰς καὶ ἐλεγκτικὰς καθάπερ ἡ τραχύτης· ἀλλ᾽ ἡ μὲν τραχύτης κατὰ μειζόνων προσώπων καὶ αὐτῶν δὲ τῶν δικαστῶν ἢ ἐκκλησιαστῶν γίνεται, ὡς ἐδείξαμεν, ἡ δὲ σφοδρότης κατὰ ἐλαττόνων προσώπων, οἷον κατὰ τῶν ἀντιδίκων ἢ καθ᾽ ὧν ἂν καὶ οἱ ἀκούοντες δέξαιντο ἡδέως, οἷον εἰ κατὰ Φιλίππου λέγοι ὁ Δημοσθένης ὅτι "βάρβαρος, ὄλεθρος Μακεδών", καὶ τῶν τοιούτων.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Ο Ερμογένης, μιλώντας για το ρητορικό ύφος που χαρακτηρίζεται από 'σφοδρότητα', δηλ. δύναμη και ορμητικότητα, αναφέρεται στον τρόπο που περιγράφει τον Φίλιππο ο Δημοσθένης.