Ευσέβιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ευαγγελική προπαρασκευή 6.11.24-25

Χωρίο / Κείμενο: 

ἔτι δὲ καὶ ἐν τῷ Δανιήλ, Βαβυλωνίων βασιλευόντων τότε, τῷ Ναβουχοδονόσορ δείκνυνται αἱ ἐσόμεναι βασιλεῖαι μετ᾽ αὐτόν. δείκνυνται δὲ διὰ τῆς εἰκόνος, χρυσίου μὲν τῆς Βαβυλωνίων ἀρχῆς ὀνομαζομένης, ἀργυρίου δὲ τῆς Περσῶν, χαλκοῦ δὲ τῆς Μακεδόνων, σιδήρου δὲ τῆς Ῥωμαίων.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
3ος-4ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Η Μακεδονία μνημονεύεται ανάμεσα στις μεγάλες αυτοκρατορίες της ανθρώπινης ιστορίας όπως αποκαλύπτεται ήδη στον Βαβυλώνιο βασιλιά Ναβουχοδονόσορα.