IG X.2.1.776, πίν. VII·Feissel 1983, 123-124, αρ. 128, πίν. XXVII

Κατηγορία πηγής: 
Επιγραφές

Είδος επιγραφής:

Χρονολόγηση: 
4ος αι. μ.Χ.

Θέση εύρεσης:

Θεματική περιοχή: