IG X.2.1.804, πίν. VII· Feissel 1983, αρ. 134, πίν. XXIX

Κατηγορία πηγής: 
Επιγραφές

Είδος επιγραφής:

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.

Θέση εύρεσης:

Θεματική περιοχή: