Ισοκράτης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Φίλιππος 154

Χωρίο / Κείμενο: 

Λοιπὸν οὖν ἐστὶν τὰ προειρημένα συναγαγεῖν, ἵν᾽ ὡς ἐν ἐλαχίστοις κατίδῃς τὸ κεφάλαιον τῶν συμβεβουλευμένων. Φημὶ γὰρ χρῆναί σε τοὺς μὲν Ἕλληνας εὐεργετεῖν, Μακεδόνων δὲ βασιλεύειν, τῶν δὲ βαρβάρων ὡς πλείστων ἄρχειν. ῍Ην γὰρ ταῦτα πράττῃς, ἅπαντές σοι χάριν ἕξουσιν, οἱ μὲν Ἕλληνες ὑπὲρ ὧν ἂν εὖ πάσχωσιν, Μακεδόνες δ᾽ ἢν βασιλικῶς ἀλλὰ μὴ τυραννικῶς αὐτῶν ἐπιστατῇς, τὸ δὲ τῶν ἄλλων γένος, ἢν διὰ σὲ βαρβαρικῆς δεσποτείας ἀπαλλαγέντες Ἑλληνικῆς ἐπιμελείας τύχωσιν.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
5ος-4ος αι. π.Χ.
Λέξη: 

βάρβαρος

Σχόλια: 

Το τριπλό κάλεσμα του Ισοκράτη προς τον Φίλιππο της Μακεδονίας να ηγηθεί των Ελλήνων έναντι των βαρβάρων.