Καινή Διαθήκη

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Πράξεις 19.21

Χωρίο / Κείμενο: 

Ὡς δὲ ἐπληρώθη ταῦτα, ἔθετο ὁ Παῦλος ἐν τῷ πνεύματι διελθὼν τὴν Μακεδονίαν καὶ Ἀχαΐαν πορεύεσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα, εἰπὼν ὅτι Μετὰ τὸ γενέσθαι με ἐκεῖ δεῖ με καὶ Ῥώμην ἰδεῖν.

Χρονολόγηση: 
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Η Μακεδονία μαζί με την Αχαΐα αναφέρεται ως ρωμαϊκή επαρχία.

Θεματική περιοχή: