Λουκιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περί πένθους 10

Χωρίο / Κείμενο: 

οὐ πρότερον ἐξετάσαντες ὁποῖον τὸ νόμισμα νομίζεται καὶ διαχωρεῖ παρὰ τοῖς κάτω, καὶ εἰ δύναται παρ᾽ ἐκείνοις Ἀττικὸς ἢ Μακεδονικὸς ἢ Αἰγιναῖος ὀβολός

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Αναφορά στον μακεδονικό οβολό.

Θεματική περιοχή: