Μάξιμος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Διαλέξεις 41.3.a

Χωρίο / Κείμενο: 

Ἐὰν δὲ εἰς τὰς τῶν κακῶν ἐννοίας παρέλθω, πόθεν ταῦτα παρέδυ δεῦρο; τίνες αἱ τῶν κακῶν πηγαὶ ἢ γενέσεις; πόθεν ἀρξάμενα ἔρχεται; ἐξ Αἰθιόπων, ὡς ὁ λοιμός; ἐκ Βαβυλῶνος, ὡς ὁ Ξέρξης; ἐκ Μακεδονίας, ὡς Φίλιππος;

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Ο Φίλιππος αναφέρεται ως παροιμιακό κακό.

Θεματική περιοχή: