Παλατινή Ανθολογία Appendix

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

219.1-7

Χωρίο / Κείμενο: 

Πέφυκε διδάσκουσα τοὺς φιλίστορας,/ ἃ συνέβησαν τοῖς Ἰουδαίοις πάλαι/ κατά τε τὴν Αἴγυπτον καὶ Παλαιστίνην,/ καὶ Συρίαν τε, βίβλος ἡ προκειμένη·/ πεπόνθασιν ὅσα τε παρ᾽ Ἀσσυρίων,/ Βαβυλωνίων, Περσῶν καὶ Μακεδόνων, / ὅσα μετὰ τούτους γε Ῥωμαίων πάρα.

Γραμματειακό είδος:

Σχόλια: 

Η Μακεδονία αναφέρεται μεταξύ των μεγάλων αυτοκρατοριών του αρχαίου κόσμου.