Παλατινή Ανθολογία Appendix

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

3,256c.8-10

Χωρίο / Κείμενο: 

Δέχου οὖν αὐτὸν, λαμπρὰ Μακεδονία,/ καὶ τοὺς ἐχθροὺς ἀμῦναι ἐν τούτῳ δίδου·/ Ἀλέξανδρος γάρ ἐστιν ὁ κοσμοκράτωρ.

Γραμματειακό είδος:

Σχόλια: 

Εγκωμιαστικό επίγραμμα για τη Μακεδονία και τον Αλέξανδρο ως κοσμοκράτορα.