Παυσανίας

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ελλάδος περιήγησις 7.8.2

Χωρίο / Κείμενο: 

προεωρῶντο δὲ καὶ ὡς ἀντὶ Φιλίππου καὶ Μακεδόνων Ῥωμαῖοι σφίσι τε ἥκοιεν καὶ τῷ Ἑλληνικῷ δεσπόται προστάττειν.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Οι Ρωμαίοι αναφέρονται ως κατακτητές κατά αναλογία προς τους Μακεδόνες.

Θεματική περιοχή: