Παυσανίας

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ελλάδος περιήγησις 10.7.8

Χωρίο / Κείμενο: 

παγκράτιον δ᾽ ἐν παισὶ καὶ συνωρίδα τε πώλων καὶ <πῶλον> κέλητα πολλοῖς ἔτεσιν ὕστερον κατεδέξαντο Ἠλείων, τὸ μὲν πρώτῃ πυθιάδι ἐπὶ ταῖς ἑξήκοντα, καὶ Ἰολαΐδας ἐνίκα Θηβαῖος· διαλιπόντες δὲ ἀπὸ ταύτης μίαν κέλητι ἔθεσαν δρόμον πώλῳ, ἐνάτῃ δὲ ἐπὶ ταῖς ἑξήκοντα συνωρίδι πωλικῇ, καὶ ἐπὶ μὲν τῷ πώλῳ τῷ κέλητι Λυκόρμας ἀνηγορεύθη Λαρισαῖος, Πτολεμαῖος δὲ ἐπὶ τῇ συνωρίδι Μακεδών· ἔχαιρον γὰρ δὴ Μακεδόνες οἱ ἐν Αἰγύπτῳ καλούμενοι βασιλεῖς, καθάπερ γε ἦσαν.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Σχετικά με τη δήλωση εθνοτικής ταυτότητας και τη διοργάνωση αγώνων και εορτών.Οι διάδοχοι του Αλεξάνδρου, που ίδρυσαν τα ελληνιστικά βασίλεια, γρήγορα αποποιήθηκαν την πολιτική προσέγγισης μεταξύ κατακτητών και κατακτημένων και στηρίχτηκαν αποκλειστικά στον ελληνισμό. Οι ίδιοι και οι διάδοχοί τους συναγωνίζονταν στις προσπάθειές τους, για το ποιος θα έκανε την πρωτεύουσά του το κέντρο της ελληνικής λογοτεχνίας και πολιτισμού, αν και ποτέ δεν έπαψαν να διακηρύσσουν τη μακεδονική τους καταγωγή (πρβ. το παρόν χωρίο του Παυσανία, όπου ο Πτολεμαίος ο Μακεδόνας (= ο Πτολεμαίος Α΄ ὁ Λάγου ἤ σωτήρ) φέρεται να αναγορεύτηκε νικητής στο άρμα με δύο πώλους κατά την 69η Πυθιάδα, καθώς οι πρώτοι Πτολεμαίοι έδειχναν ιδιαίτερα υπερήφανοι για την καταγωγή τους και χαίρονταν που αποκαλούνταν Μακεδόνες, "ἔχαιρον γὰρ δὴ Μακεδόνες οἱ ἐν Αἰγύπτῳ καλούμενοι βασιλεῖς, καθάπερ γε ἦσαν").