Πλάτων

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Πολιτεία Η΄, 568b

Χωρίο / Κείμενο: 

Ὅτι καὶ τοῦτο πυκνῆς διανοίας ἐχόμενον ἐφθέγξατο, ὡς ἄρα "σοφοὶ τύραννοί" εἰσι "τῶν σοφῶν συνουσίᾳ." καὶ ἔλεγε δῆλον ὅτι τούτους εἶναι τοὺς σοφοὺς οἷς σύνεστιν. Καὶ ὡς ἰσόθεόν γ᾽, ἔφη, τὴν τυραννίδα ἐγκωμιάζει, καὶ ἕτερα πολλά, καὶ οὗτος καὶ οἱ ἄλλοι ποιηταί. Τοιγάρτοι, ἔφην, ἅτε σοφοὶ ὄντες οἱ τῆς τραγῳδίας ποιηταὶ συγγιγνώσκουσιν ἡμῖν τε καὶ ἐκείνοις ὅσοι ἡμῶν ἐγγὺς πολιτεύονται, ὅτι αὐτοὺς εἰς τὴν πολιτείαν οὐ παραδεξόμεθα ἅτε τυραννίδος ὑμνητάς. Οἶμαι ἔγωγ᾽, ἔφη, συγγιγνώσκουσιν ὅσοιπέρ γε αὐτῶν κομψοί. Εἰς δέ γε οἶμαι τὰς ἄλλας περιιόντες πόλεις, συλλέγοντες τοὺς ὄχλους, καλὰς φωνὰς καὶ μεγάλας καὶ πιθανὰς μισθωσάμενοι, εἰς τυραννίδας τε καὶ δημοκρατίας ἕλκουσι τὰς πολιτείας.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
5ος/4ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Παρουσία καλλιτεχνών σε αυλές Ελλήνων ηγεμόνων και τυράννων. Έμμεση μαρτυρία για τον βασιλικό μακεδονικό μαικηνισμό. Ο μαικηνισμός  αποτέλεσε παράδοση και εξακολούθησε να υπάρχει και επί των Διαδόχων των Φιλίππου και Αλεξάνδρου. Ο μαικηνισμός αυτός χαρακτηρίζει και κάποιους τυράννους, γιατί όπως μας παραδίδει ο Πλάτωνας, θεωρούσαν ότι είναι σοφοί κι αυτοί, όταν συναναστρέφονται σοφούς (σοφοὶ τύραννοί εἰσι τῶν σοφῶν συνουσίᾳ, στ. από τη χαμένη τραγωδία του Σοφοκλή Αἴας ὁ Λοκρὸς).