Πολύαινος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Στρατηγήματα προλεγόμενα 1-2

Χωρίο / Κείμενο: 

ἐγὼ δὲ Μακεδὼν ἀνὴρ, πάτριον ἔχων τὸ κρα τεῖν Περσῶν πολεμούντων δύνασθαι, οὐκ ἀσύμβολος ὑμῖν ἐν τῷ παρόντι καιρῷ γενέσθαι βούλομαι. ἀλλ᾽, εἰ μὲν ἤκμαζέ μοι τὸ σῶμα καὶ στρατιώτης πρόθυμος ἂν ἐγενόμην Μακεδονικῇ ῥώμῃ χρώμενος· ἐπεὶ δέ μοι προήκουσαν τὴν ἡλικίαν ὁρᾶτε, οὐ μὴν οὐδὲ νῦν ἀστράτευτος παντάπασιν ἀπολειφθήσομαι, ἀλλὰ τῆς στρατηγικῆς ἐπιστήμης ἐφόδια ταυτὶ προσφέρω

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Αυτοβιογραφική αναφορά του ρητοροδιδάσκαλου Πολύαινου με έμφαση στην παραδοσιακή ρώμη των Μακεδόνων καιτην ικανότητά τους να επικρατούν στη μάχη.