Πολύαινος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Στρατηγήματα 4.2.10

Χωρίο / Κείμενο: 

Φίλιππος ἤσκει τοὺς Μακεδόνας πρὸ τῶν κινδύνων, ἀναλαβόντας τὰ ὅπλα τριακόσια στάδια πολλάκις ὁδεύειν φέροντας ὁμοῦ κράνη, πέλτας, κνημίδας, σαρίσας καὶ μετὰ τῶν ὅπλων ἐπισιτισμὸν καὶ ὅσα σκεύη καθημερινῆς διαίτης.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Στρατιωτική εκπαίδευση των Μακεδόνων από τον Φίλιππο.