Σωρανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Γυναικεία 4.2.16.1

Χωρίο / Κείμενο: 

Εἶτα τὸ βρέφος κατακλίνειν μήτε ἐπὶ στερεοῦ τινος καὶ ἀντιτύπου, καθάπερ πράττουσι Θρᾷκές τε καὶ Μακεδόνες ὁμαλαῖς σανίσιν ἐπικαταδεσμοῦντες τὰ βρέφη χάριν τοῦ περιπλατέα τὰ περὶ τὸν τράχηλον καὶ τὸ ἰνίον αὐτῶν ἀποτελεσθῆναι

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Για τη συνήθεια των Μακεδόνων να ξαπλώνουν το νεογέννητο βρέφος σε σανίδες.

Θεματική περιοχή: