Θουκυδίδης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ιστορίαι Epig 7.45.2

Χωρίο / Κείμενο: 

{1ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ}1 Μνᾶμα μὲν Ἑλλὰς ἅπασ᾽ Εὐριπίδου, ὀστέα δ᾽ ἴσχει γῆ Μακεδών, ᾗπερ δέξατο τέρμα βίου. πατρὶς δ᾽ Ἑλλάδος Ἑλλάς, Ἀθῆναι· πλεῖστα δὲ Μούσαις τέρψας ἐκ πολλῶν καὶ τὸν ἔπαινον ἔχει.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
5ος-4ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Επίγραμμα-αναφορά στον ενταφιασμό του Ευριπίδη στη Μακεδονία