Ξενοφών

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ελληνικά 4.3.3

Χωρίο / Κείμενο: 

ὁ μὲν δὴ Δερκυλίδας ἐφ᾽ Ἑλλησπόντου πρῶτον ἐπορεύετο· ὁ δ᾽ Ἀγησίλαος διαλλάξας Μακεδονίαν εἰς Θετταλίαν ἀφίκετο. Λαρισαῖοι μὲν οὖν καὶ Κραννώνιοι καὶ Σκοτουσσαῖοι καὶ Φαρσάλιοι, σύμμαχοι ὄντες Βοιωτοῖς, καὶ πάντες δὲ Θετταλοί, πλὴν ὅσοι αὐτῶν φυγάδες τότ᾽ ἐτύγχανον, ἐκακούργουν αὐτὸν ἐπακολουθοῦντες.

Γραμματειακό είδος:

Σχόλια: 

Η Μακεδονία ως γεωγραφικός όρος που ταυτίζεται με την Πιερία (περιοχή βόρεια του Ολύμπου)

Θεματική περιοχή: