Αίλιος Ηρωδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Περὶ καθολικῆς προσωδίας 3.1.138.9, 4 (Lentz)

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὰ εἰς βος δισύλλαβα κύρια ἢ προσηγορικὰ βαρύνεται, […] 3,1.138.14 Στρόβος πόλις Μακεδονίας. Τάβος ἥρως, ἀφ᾽ οὗ Τάβαι πόλις Λυδίας. Θράμβος ἀκρωτήριον Μακεδονίας.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Λέξη: 

Στρόβος, Θράμβος

Σχόλια: 

Η πόλη της Μακεδονία Στρόβος και το ακρωτήριο Θράμβος.