Αππιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Συριακά 38-39

Χωρίο / Κείμενο: 

λέγεται δ᾽ ἐν ταῖσδε ταῖς διατριβαῖς ἐν τῷ γυμνασίῳ λεσχηνεῦσαί ποτε πρὸς ἀλλήλους Σκιπίωνα καὶ Ἀννίβαν περὶ στρατηγίας πολλῶν ἐφεστώτων καὶ τοῦ Σκιπίωνος ἐρομένου, τίς οἱ δοκοίη στρατηγὸς ἄριστος γενέσθαι, τὸν Ἀννίβαν εἰπεῖν· "ὁ Μακεδὼν Ἀλέξανδρος."

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Ιστορικό ανέκδοτο σύμφωνα με το οποίο ο Αννίβας θεωρούσε ανώτερο στρατηγό τον Αλέξανδρο.

Θεματική περιοχή: