Αρριανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ανάβασις Αλεξάνδρου 2.14.4-5

Χωρίο / Κείμενο: 

Οἱ ὑμέτεροι πρόγονοι ἐλθόντες εἰς Μακεδονίαν καὶ εἰς τὴν ἄλλην Ἑλλάδα κακῶς ἐποίησαν ἡμᾶς οὐδὲν προηδικημένοι· ἐγὼ δὲ τῶν Ἑλλήνων ἡγεμὼν κατασταθεὶς καὶ τιμωρήσασθαι βουλόμενος Πέρσας διέβην ἐς τὴν Ἀσίαν, ὑπαρξάντων ὑμῶν.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Επιστολή του Αλεξάνδρου προς τον Δαρείο για την ελληνοπερσική σύγκρουση.