Διόδωρος Σικελιώτης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Βιβλιοθήκη ιστορική 1.3.3-4

Χωρίο / Κείμενο: 

τῶν δὲ τὴν ἐπιβολὴν ταύτης τῆς πραγματείας πεποιημένων οὐδεὶς προεβίβασε τὴν ἱστορίαν κατωτέρω τῶν Μακεδονικῶν καιρῶν· οἱ μὲν γὰρ εἰς τὰς Φιλίππου πράξεις, οἱ δ᾽ εἰς τὰς Ἀλεξάνδρου, τινὲς δ᾽ εἰς τοὺς διαδόχους ἢ τοὺς ἐπιγόνους κατέστρεψαν τὰς συντάξεις· πολλῶν δὲ καὶ μεγάλων τῶν μετὰ ταῦτα πράξεων ἀπολελειμμένων μέχρι τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς βίου τῶν ἱστοριογράφων οὐδεὶς ἐπεβάλετο αὐτὰς μιᾶς συντάξεως περιγραφῇ πραγματεύσασθαι διὰ τὸ μέγεθος τῆς ὑποθέσεως.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Κατά τον Διόδωρο όλοι οι προγενέστεροι ιστοριογράφοι τελείωναν την αφήγησή τους με την εξιστόρηση της μακεδονικής περιόδου, η οποία περιελάμβανε είτε τον Φίλιππο και τον Αλέξανδρο είτε και κάποιους από τους διαδόχους.