Διόδωρος Σικελιώτης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Βιβλιοθήκη ιστορική 1.20.3

Χωρίο / Κείμενο: 

καὶ Μακεδόνα μὲν τὸν υἱὸν ἀπολιπεῖν (ενν. Ὄσιριν) βασιλέα τῆς ἀπ᾽ ἐκείνου προσαγορευθείσης Μακεδονίας

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Ο Μακεδών, γιος του Οσίριδος, μυθικός ιδρυτής και επώνυμος της Μακεδονίας.

Θεματική περιοχή: