Διόδωρος Σικελιώτης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Βιβλιοθήκη ιστορική 20.50.4

Χωρίο / Κείμενο: 

κατὰ μέσην δὲ τὴν τάξιν τὰ ἐλάχιστα τῶν σκαφῶν ἔστησεν, ὧν ἡγοῦντο Θεμίσων τε ὁ Σάμιος καὶ Μαρσύας ὁ τὰς Μακεδονικὰς πράξεις συνταξάμενος.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Αναφέρεται ο ιστορικός Μαρσύας ως συγγραφέας έργου με τίτλο Μακεδονικές πράξεις.