Διόδωρος Σικελιώτης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Βιβλιοθήκη ιστορική 31.9.1

Χωρίο / Κείμενο: 

Ὅτι Περσέα τὸν τελευταῖον Μακεδονίας βασιλέα, πολλάκις Ῥωμαίοις διὰ φιλίας ἰόντα, πολλάκις δὲ καὶ στρατιᾷ οὐκ ἀναξιολόγῳ πολεμήσαντα, τέλος Αἰμίλιος καταπολεμήσας εἷλε, καὶ λαμπρὸν θρίαμβον ἐπὶ τῇ νίκῃ κατήγαγε.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Περσέας ο τελευταίος βασιλιάς της Μακεδονίας πριν την υποδούλωση στους Ρωμαίους.

Θεματική περιοχή: