Διόδωρος Σικελιώτης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Βιβλιοθήκη ιστορική 17.2.2

Χωρίο / Κείμενο: 

νέος γὰρ ὢν (Ἀλέξανδρος) παντελῶς καὶ διὰ τὴν ἡλικίαν ὑπό τινων καταφρονούμενος πρῶτον μὲν τὰ πλήθη οἰκείοις λόγοις παρεστήσατο πρὸς εὔνοιαν· ἔφη γὰρ ὄνομα μόνον διηλλάχθαι βασιλέως, τὰς δὲ πράξεις χειρισθήσεσθαι μηδὲν καταδεέστερον τῆς ἐπὶ τοῦ πατρὸς γενομένης οἰκονομίας· ἔπειτα ταῖς πρεσβείαις χρηματίσας φιλανθρώπως παρεκάλεσε τοὺς Ἕλληνας τηρεῖν τὴν πρὸς αὐτὸν πατροπαράδοτον εὔνοιαν. τῶν δὲ στρατιωτῶν πυκνὰς ποιησάμενος ἐξοπλισίας μελέτας τε καὶ γυμνασίας πολεμικὰς εὐπειθῆ κατεσκεύασε τὴν δύναμιν. 

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Σχετικά με τους πολιτικούς θεσμούς στη Μακεδονία και μαρτυρία για την έννοια "πλήθος" (Μακεδόνων) και τη συμπεριφορά του βασιλιά. Ο Αλέξανδρος, μολονότι νέος, από την πρώτη στιγμή κατάφερε να κερδίσει την εύνοια των Μακεδόνων (τὰ πλήθη οἰκείοις λόγοις παρεστήσατο πρὸς εὔνοιαν), πείθοντάς τους ότι τίποτε δεν θα άλλαζε υπό τη βασιλεία του παρά μόνο το όνομα του βασιλιά. Δεχόμενος τους πρέσβεις ζήτησε από τους άλλους Έλληνες να τηρήσουν και προς αυτόν την πατροπαράδοτη εύνοια που είχαν προς τον θεσμό του μακεδόνα βασιλέα.