Διόδωρος Σικελιώτης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Βιβλιοθήκη ιστορική 17.80.4

Χωρίο / Κείμενο: 

ὁ δ᾽ Ἀλέξανδρος ἐπιλεξάμενος ἐκ τῶν Μακεδόνων τοὺς ἀλλοτρίας κατ᾽ αὐτοῦ προϊεμένους φωνὰς καὶ τοὺς ἠγανακτηκότας ἐπὶ τῷ τοῦ Παρμενίωνος θανάτῳ, πρὸς δὲ τούτοις τοὺς ἐν ταῖς ἀποσταλείσας εἰς Μακεδονίαν ἐπιστολαῖς ἀλλότριόν τι γεγραφότας τοῖς οἰκείοις περὶ τῶν τῷ βασιλεῖ συμφερόντων εἰς ἓν κατέλεξε σύστημα καὶ προσηγόρευσεν ἀτάκτων τάγμα, ὅπως μὴ διὰ τὰς τούτων ἀκαίρους φωνὰς καὶ παρρησίας τὸ λοιπὸν πλῆθος τῶν Μακεδόνων συνδιαφθείρηται.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.

Διάλεκτος κειμένου / αναφοράς:

Σχόλια: 

Μαρτυρία για τη χρήση της ελληνικής στον γραπτό λόγο από τους μακεδόνες στρατιώτες. Ο Αλέξανδρος καταρχάς επιλέγει και διαχωρίζει τους "αντιφρονούντες", τους οποίους εντάσσει στο "τάγμα ἀτάκτων", ώστε να μην παρασύρουν το υπόλοιπο μακεδονικό στράτευμα. Ο Καλλέρης ισχυρίζεται ότι οι ιδιωτικές επιστολές των μακεδόνων στρατιωτών προς τους συγγενείς τους γράφονταν στην ελληνική.