Διόδωρος Σικελιώτης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Βιβλιοθήκη ιστορική 2.1.5-6

Χωρίο / Κείμενο: 

ἔστι δὲ καὶ καθόλου τοῦτο τὸ ἔθνος (ενν. τῶν Ἀράβων) φιλελεύθερον καὶ κατ᾽ οὐδένα τρόπον προσδεχόμενον ἔπηλυν ἡγεμόνα· διόπερ οὔθ᾽ οἱ τῶν Περσῶν βασιλεῖς ὕστερον οὔθ᾽ οἱ τῶν Μακεδόνων, καίπερ πλεῖστον ἰσχύσαντες, ἠδυνήθησαν τοῦτο τὸ ἔθνος καταδουλώσασθαι.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Οι Μακεδόνες, όπως και οι Πέρσες νωρίτερα, δεν κατόρθωσαν να υποτάξουν το έθνος των Αράβων.

Θεματική περιοχή: