Διόδωρος Σικελιώτης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Βιβλιοθήκη ιστορική 17.108.3

Χωρίο / Κείμενο: 

τῶν γὰρ Μακεδόνων πρὸς τὴν τοῦ Γάγγου ποταμοῦ διάβασιν ἀντειπόντων καὶ πολλάκις ἐν ταῖς ἐκκλησίαις καταβοώντων καὶ τὴν ἐξ Ἄμμωνος γένεσιν διασυρόντων τοῦτο τὸ σύστημα κατεσκεύασεν ἐκ μιᾶς μὲν ἡλικίας τῶν Περσῶν καὶ ὁμοίας συνεστηκός, δυνάμενον δὲ ἀντίταγμα γενέσθαι τῇ Μακεδονικῇ φάλαγγι.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Σχετικά με την πολιτική συμπεριφορά των Μακεδόνων. Το χωρίο καταδεικνύει την παρρησία των Μακεδόνων απέναντι και στον βασιλιά τους (πρβ. Πολύβ. 5.27.6: " εἶχον γὰρ ἀεὶ τὴν τοιαύτην ἰσηγορίαν Μακεδόνες πρὸς τοὺς βασιλεῖς"). Αυτό αποδεικνύουν: α) η άρνησή τους να περάσουν τον Γάγγη ποταμό (πρὸς τὴν τοῦ Γάγγου ποταμοῦ διάβασιν ἀντειπόντων), β) η αποδοκιμασία τους και του ίδιου του Αλέξανδρου, και μάλιστα στις συνελεύσεις του στρατεύματος (πολλάκις ἐν ταῖς ἐκκλησίαις καταβοώντων), και επίσης γ) η μη αποδοχή του ισχυρισμού του Αλέξανδρου ότι γεννήθηκε από τον Άμμωνα (τὴν ἐξ Ἄμμωνος γένεσιν διασυρόντων).