Διόδωρος Σικελιώτης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Βιβλιοθήκη ιστορική 18.30.2

Χωρίο / Κείμενο: 

ὡς δ᾽ ἤγγισαν ἀλλήλαις αἱ δυνάμεις, ὁ μὲν Κρατερὸς συναγαγὼν εἰς ἐκκλησίαν τὸ πλῆθος καὶ παρορμήσας εἰς τὸν ἀγῶνα τοῖς οἰκείοις λόγοις ἔφησε διδόναι τοῖς στρατιώταις, ἐὰν κρατήσωσι τῇ μάχῃ, διαρπάσαι τῶν πολεμίων πάσας τὰς ἀποσκευάς.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Σχετικά με τη χρήση της ελληνικής από τους μακεδόνες αξιωματούχους. Ο Κρατερός συγκαλεί τον στρατό σε συνέλευση και μιλώντας τους, στην ελληνική γλώσσα  (συναγαγὼν εἰς ἐκκλησίαν τὸ πλῆθος καὶ παρορμήσας εἰς τὸν ἀγῶνα τοῖς οἰκείοις λόγοις ), τους υπόσχεται ότι θα τους επιτρέψει να λεηλατήσουν τον εχθρό σε περίπτωση νίκης κατά του αντιπάλου του Ευμένη.

Θεματική περιοχή: