Διόδωρος Σικελιώτης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Βιβλιοθήκη ιστορική 18.36.6/7

Χωρίο / Κείμενο: 

τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ γενομένης ἐκκλησίας ὁ Πτολεμαῖος καταβὰς καὶ τοὺς Μακεδόνας ἀσπασάμενος περί τε τῶν καθ᾽ αὑτὸν ἀπελογήσατο καὶ τῶν ἐπιτηδείων ἐκλελοιπότων ἐχορήγησε σῖτόν τε δαψιλῆ ταῖς δυνάμεσι καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων ἐπλήρωσε τὴν παρεμβολήν. μεγάλης δὲ τυγχάνων ἀποδοχῆς καὶ δυνάμενος παραλαβεῖν τὴν ἐπιμέλειαν τῶν βασιλέων διὰ τὴν τοῦ πλήθους εὔνοιαν τούτου μὲν οὐκ ὠρέχθη, τῷ δὲ Πίθωνι καὶ Ἀρριδαίῳ χάριτας ὀφείλων συγκατεσκεύασε τὴν τῶν ὅλων ἡγεμονίαν· οἱ γὰρ Μακεδόνες βουλῆς προτεθείσης περὶ τῆς ἡγεμονίας καὶ συμβουλεύσαντος Πτολεμαίου πάντες προθύμως εἵλοντο τῶν βασιλέων ἐπιμελητὰς αὐτοκράτορας Πίθωνα καὶ Ἀρριδαῖον τὸν τὸ σῶμα τοῦ βασιλέως κατακομίσαντα.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.

Διάλεκτος κειμένου / αναφοράς:

Λέξη: 

παρεμβολή

Σχόλια: 

Σχετικά με τη χρήση της ελληνικής από τους μακεδόνες αξιωματούχους. α) Άλλη μια μαρτυρία για το ότι οι Επίγονοι μιλούν την ελληνική γλώσσα, με αφορμή την ανάδειξη ως ἐπιμελητῶν τῶν βασιλέων του Πίθωνος και του Αρριδαίου, κατόπιν εισηγήσεως του Πτολεμαίου σε συμβούλιο των στρατιωτών (βουλῆς προτεθείσης περὶ τῆς ἡγεμονίας καὶ συμβουλεύσαντος Πτολεμαίου).β)  Σχετικά με τον μακεδονικό όρο παρεμβολή. δεινῶς Μακεδονικὸν. καίτοι ἐνῆν τῷ στρατοπέδῳ χρῆσθαι, πλείστῳ καὶ δοκίμῳ ὄντι (Φρύνιχος). Ο Φρύνιχος διαμαρτυρόταν που χρησιμοποιούνταν ο "ειδικά μακεδονικός" όρος παρεμβολὴ, αντί του αττικού "στρατόπεδον". Παρά τις διαμαρτυρίες όμως των αττικιστών, ο όρος παρεμβολὴ επιβλήθηκε στην κοινή ελληνιστική με τη διαλεκτολογική μακεδονική σημασία του "στρατοπέδου".