Διόδωρος Σικελιώτης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Βιβλιοθήκη ιστορική 18.39.4

Χωρίο / Κείμενο: 

ταραχῆς δὲ μεγάλης οὔσης ἐν ταῖς δυνάμεσι καὶ κοινῆς ἐκκλησίας συναχθείσης ὁ μὲν Ἀντίπατρος διαλεχθεὶς τοῖς πλήθεσι τὴν μὲν ταραχὴν κατέπαυσε, τὴν δ᾽ Εὐρυδίκην καταπληξάμενος ἔπεισε τὴν ἡσυχίαν ἄγειν.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Σχετικά με τη χρήση της ελληνικής από τους μακεδόνες αξιωματούχους. Το απόσπασμα αυτό δηλώνει ότι και ο Αντίπατρος απευθύνεται στα πλήθη στην ελληνική γλώσσα. Συγκεκριμένα, ο Αντίπατρος, αφού έφτασε στην Τριπαράδεισο και βρήκε την Ευρυδίκη να υποκινεί τους Μακεδόνες σε εξέγερση εναντίον του, καλεί το στράτευμα σε γενική συνέλευση και διαλεχθεὶς τοῖς πλήθεσι κατέπαυσε την αναταραχή που επικρατούσε.