Διόδωρος Σικελιώτης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Βιβλιοθήκη ιστορική 17.108.1-2

Χωρίο / Κείμενο: 

Κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν ἧκον εἰς τὰ Σοῦσα τρισμύριοι τῶν Περσῶν, νέοι μὲν παντελῶς ταῖς ἡλικίαις, ἐπιλελεγμένοι δὲ ταῖς τῶν σωμάτων εὐπρεπείαις τε καὶ ῥώμαις. κατὰ δέ τινας ἐντολὰς τοῦ βασιλέως (Ἀλεξάνδρου) ἠθροισμένοι, χρόνον ἱκανὸν ἐπιστάτας καὶ διδασκάλους ἐσχηκότες τῶν πολεμικῶν ἔργων, πάντες δὲ Μακεδονικαῖς πανοπλίαις πολυτελῶς κεκοσμημένοι, παρεμβολὴν μὲν ἐποιήσαντο πρὸ τῆς πόλεως, ἐπιδειξάμενοι δὲ τῷ βασιλεῖ τὴν ἐν τοῖς ὅπλοις ἄσκησιν καὶ μελέτην ἐτιμήθησαν διαφερόντως.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.

Διάλεκτος κειμένου / αναφοράς:

Λέξη: 

παρεμβολή

Σχόλια: 

Σχετικά με την ελληνική γλώσσα και τη διάδοσή της από τους Μακεδόνες. α) Η ελληνική ήταν η γλώσσα που προσπάθησαν οι Μακεδόνες να διαδώσουν στην περσική αυτοκρατορία. Για παράδειγμα, με διαταγή του Αλεξάνδρου, ανατέθηκε σε δασκάλους να διδάξουν πρώτα "την ελληνική και τις μακεδονικές στρατιωτικές τέχνες" σε τριάντα χιλιάδες νεαρούς Πέρσες, που επελέγησαν να στρατολογηθούν στον στρατό του για την ευρωστία και το παράστημά τους (ἐπιλελεγμένοι δὲ ταῖς τῶν σωμάτων εὐπρεπείαις τε καὶ ῥώμαις· πρβ. και Πλούτ. Αλέξ., 47: "διὸ καὶ τρισμυρίους παῖδας ἐπιλεξάμενος (Ἀλέξανδρος) ἐκέλευσε γράμματά τε μανθάνειν Ἑλληνικὰ καὶ Μακεδονικοῖς ὅπλοις ἐντρέφεσθαι.").β)  Σχετικά με τον μακεδονικό όρο παρεμβολή. δεινῶς Μακεδονικὸν. καίτοι ἐνῆν τῷ στρατοπέδῳ χρῆσθαι, πλείστῳ καὶ δοκίμῳ ὄντι (Φρύνιχος). Ο Φρύνιχος διαμαρτυρόταν που χρησιμοποιούνταν ο "ειδικά μακεδονικός" όρος παρεμβολὴ, αντί του αττικού "στρατόπεδον". Παρά τις διαμαρτυρίες όμως των αττικιστών, ο όρος παρεμβολὴ επιβλήθηκε στην κοινή ελληνιστική με τη διαλεκτολογική μακεδονική σημασία του "στρατοπέδου".