Διόδωρος Σικελιώτης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Βιβλιοθήκη ιστορική 19.41.1

Χωρίο / Κείμενο: 

Μικρὸν δὲ πρὸ τῆς παρατάξεως Ἀντιγένης ὁ τῶν ἀργυρασπίδων στρατηγὸς ἔπεμψεν ἕνα τῶν Μακεδόνων ἱππέων ἐπὶ τὴν φάλαγγα τῶν ἐναντίων, προστάξας πλησίον παραγενόμενον ἀναβοῆσαι. οὗτος δὲ προσιππεύσας μόνος εἰς φωνῆς ἀκοὴν, καθ᾽ ὃ μέρος ἡ φάλαγξ ἦν τῶν παρ᾽ Ἀντιγόνου Μακεδόνων, ἀνεβόησεν "Ἐπὶ τοὺς πατέρας, ὦ κακαὶ κεφαλαί, τοὺς μετὰ Φιλίππου καὶ Ἀλεξάνδρου τὰ ὅλα κατειργασμένους;· οὓς μετ᾽ ὀλίγον ὄψονται καὶ τῶν βασιλέων καὶ τῶν προγεγονότων ἀγώνων ἀξίους. 

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.

Διάλεκτος κειμένου / αναφοράς:

Σχόλια: 

Σχετικά με τη χρήση της ελληνικής από μακεδόνες αξιωματούχους. Στο παρόν χωρίο, ο Αντιγένης, λίγο πριν από τη μάχη μεταξύ Αντιγόνου και Ευμένη, στέλνει έναν μακεδόνα ιππέα να μιλήσει στη φάλαγγα των αντιπάλων Μακεδόνων του Αντιγόνου,  στην ελληνική (ἔπεμψεν ἕνα τῶν Μακεδόνων ἱππέων ἐπὶ τὴν φάλαγγα τῶν ἐναντίων ... ἀνεβόησεν "Ἐπὶ τοὺς πατέρας, ὦ κακαὶ κεφαλαί, τοὺς μετὰ Φιλίππου καὶ Ἀλεξάνδρου τὰ ὅλα κατειργασμένους;" ).  

Θεματική περιοχή: