Διόδωρος Σικελιώτης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Βιβλιοθήκη ιστορική 19.43.7-8

Χωρίο / Κείμενο: 

οἱ δὲ Μακεδόνες οὐδετέροις ἔφασαν ὑπακούσεσθαι, τῆς ἀποσκευῆς αὐτῶν ἡλωκυίας καὶ παρὰ τοῖς πολεμίοις ὄντων τέκνων καὶ γυναικῶν καὶ πολλῶν ἄλλων ἀναγκαίων σωμάτων. τότε μὲν οὖν διελύθησαν οὐδεμίαν συμπεφωνημένην γνώμην βεβαιώσαντες· μετὰ δὲ ταῦθ᾽ οἱ Μακεδόνες λάθρᾳ διαπρεσβευσάμενοι πρὸς Ἀντίγονον τὸν μὲν Εὐμένη συναρπάσαντες παρέδωκαν, τὰς δ᾽ ἀποσκευὰς κομισάμενοι καὶ πίστεις λαβόντες κατετάχθησαν εἰς τὸ στρατόπεδον.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.

Διάλεκτος κειμένου / αναφοράς:

Σχόλια: 

Σχετικά με τη χρήση της ελληνικής από μακεδόνες αξιωματούχους. Στη διαμάχη Αντιγόνου - Ευμένη οι Μακεδόνες αποφασίζουν να μείνουν ουδέτεροι και ακολουθούν συνεννοήσεις τους με τον Αντίγονο, στον οποίο και παραδίδουν τον Ευμένη και πηγαίνουν με τον δικό του στρατό. Η μη μνεία ξένης γλώσσας εξυπακούει την ελληνική (οἱ Μακεδόνες λάθρᾳ διαπρεσβευσάμενοι πρὸς Ἀντίγονον τὸν μὲν Εὐμένη συναρπάσαντες παρέδωκαν).

Θεματική περιοχή: