Διόδωρος Σικελιώτης

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Βιβλιοθήκη ιστορική 16.3.(1)2-3

Χωρίο / Κείμενο: 

ἀλλὰ τοὺς Μακεδόνας ἐν συνεχέσιν ἐκκλησίαις συνέχων καὶ τῇ τοῦ λόγου δεινότητι προτρεπόμενος ἐπὶ τὴν ἀνδρείαν εὐθαρσεῖς ἐποίησε, ... ἐπενόησε (ενν. ὁ Φίλιππος) δὲ καὶ τὴν τῆς φάλαγγος πυκνότητα καὶ κατασκευήν, μιμησάμενος τὸν ἐν Τροίᾳ τῶν ἡρώων συνασπισμόν, καὶ πρῶτος συνεστήσατο τὴν Μακεδονικὴν φάλαγγα. ἐν δὲ ταῖς ὁμιλίαις προσηνὴς ἦν καὶ διά τε τῶν δωρεῶν καὶ τῶν ἐπαγγελιῶν εἰς τὴν μεγίστην εὔνοιαν τὰ πλήθη προήγετο, ...

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

α) Το χωρίο αυτό αναιρεί τον ισχυρισμό του Δημοσθένη ότι η μακεδονική βασιλεία ήταν μια μοναρχία βάρβαρη: μας πληροφορεί ότι καλούσε ο ίδιος ο Φίλιππος σε συχνές συνελεύσεις τους Μακεδόνες (ἐν συνεχέσιν ἐκκλησίαις συνέχων), ότι είχε κερδίσει την εύνοιά τους με την προσήνειά του (ἐν δὲ ταῖς ὁμιλίαις προσηνὴς ἦν ...  εἰς τὴν μεγίστην εὔνοιαν τὰ πλήθη προήγετο) και ότι με την ευγλωττία του και την πειθώ τούς ενθάρρυνε πριν από κάθε μάχη (τῇ τοῦ λόγου δεινότητι προτρεπόμενος ἐπὶ τὴν ἀνδρείαν εὐθαρσεῖς ἐποίησε).β) Ο Φίλιππος επινόησε τη μακεδονική φάλαγγα μιμούμενος τη στρατιωτική παράταξη των ηρώων στην Τροία.