Διονύσιος Αλικαρνασσεύς

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ρωμαϊκή αρχαιολογία 1.2.3

Χωρίο / Κείμενο: 

δὲ Μακεδονικὴ δυναστεία τὴν Περσῶν καθελοῦσα ἰσχὺν μεγέθει μὲν ἀρχῆς ἁπάσας ὑπερεβάλετο τὰς πρὸ αὐτῆς, χρόνον δὲ οὐδὲ αὕτη πολὺν ἤνθησεν, ἀλλὰ μετὰ τὴν Ἀλεξάνδρου τελευτὴν ἐπὶ τὸ χεῖρον ἤρξατο φέρεσθαι.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Η άνοδος και η πτώση της μακεδονικής κυριαρχίας.

Θεματική περιοχή: