Διονύσιος Αλικαρνασσεύς

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Ρωμαϊκή αρχαιολογία 1.3.5-6

Χωρίο / Κείμενο: 

ὑποχείριον δὲ λαβοῦσα (ενν. ἡ Ῥώμη) Μακεδονίαν, ἣ τέως ἐδόκει μέγιστον ἰσχύειν κατὰ γῆν, οὐδὲν ἔτι ἀντίπαλον ἔχουσα οὔτε βάρβαρον φῦλον οὔτε Ἑλληνικὸν γενεὰν ἑβδόμην ἤδη τὴν ἐπ᾽ ἐμοῦ διαμένει παντὸς ἄρχουσα τόπου.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Η υποδούλωση της ισχυρής Μακεδονίας στη Ρώμη.

Θεματική περιοχή: