Δούρις ο Σάμιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

απ. 24 Müller

Χωρίο / Κείμενο: 

Δοῦρις δ᾽ ὁ Σάμιος καὶ πρῶτον γενέσθαι πόλεμόν φησι δύο γυναικῶν, Ὀλυμπιάδος καὶ Εὐρυδίκης· ἐν ᾧ τὴν μὲν βακχικώτερον μετὰ τυμπάνων προελθεῖν, τὴν δ᾽ Εὐρυδίκην Μακεδονικῶς καθωπλισμένην, ἀσκηθεῖσαν τὰ πολεμικὰ παρὰ Κυννάνῃ τῇ Ἰλλυρίδι.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
4ος-3ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Αναφορά στον μακεδονικό τρόπο οπλισμού.