Δούρις ο Σάμιος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

απ. 27 Müller

Χωρίο / Κείμενο: 

καὶ ταῖς μὲν δαπάναις ταῖς εἰς τὰ δεῖπνα τοὺς Μακεδόνας ὑπερέβαλε (ενν. ὁ Δημήτριος ὁ Φαληρεύς)

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
4ος-3ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Τα πολυδάπανα δείπνα του Δημήτριου του Φαληρέα ξεπερνούσαν ακόμη και τα περίφημα μακεδονικά δείπνα.