Ιερώνυμος ο Καρδιανός

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

απ. 4 Müller

Χωρίο / Κείμενο: 

Ἀντίγονος δὲ ὁ Φιλίππου ὁ μονόφθαλμος βασιλεύων Μακεδόνων περὶ Φρυγίαν μαχόμενος Σελεύκῳ καὶ Λυσιμάχῳ τραύμασι πολλοῖς περιπεσὼν ἐτελεύτησεν ἐτῶν ἑνὸς καὶ ὀγδοήκοντα, ὥσπερ ὁ συστρατευόμενος αὐτῷ Ἱερώνυμος ἱστορεῖ. Καὶ Λυσίμαχος δὲ Μακεδόνων βασιλεὺς ἐν τῇ πρὸς Σέλευκον ἀπώλετο μάχῃ ἔτος ὀγδοηκοστὸν τελῶν, ὡς ὁ αὐτός φησιν Ἱερώνυμος.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
4ος-3ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Ο Ιερώνυμος από την Καρδία, ιστορικός που κατέγραψε τους πολέμους των Διαδόχων, αναφέρεται στον θάνατο του Αντίγονου του Μονόφθαλμου και του Αντίγονου, οι οποίοι έπεσαν σε ώρα μάχης.

Θεματική περιοχή: