Ιωάννης Μαλάλας

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

Χρονικό 190.12-16

Χωρίο / Κείμενο: 

Τῆς δὲ Μακεδονίας ἐβασίλευσε Φίλιππος ἔτη κ. ὅστις νική σας ὑπέταξε τὴν Θεσσαλίαν, καὶ κτίζει πόλιν εἰς τὴν Μακεδονίαν, ἣν ἐκάλεσε Θεσσαλονίκην, τὴν πρῴην λεγομένην κώμην Θέρμας. Διονύσιος δὲ ἐξέθετο ὅτι εἰς ὄνομα βασιλίσσης μιᾶς τοῦ γένους Φιλίππου μετὰ ταῦτα ἐκλήθη Θεσσαλονίκη.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
Σχόλια: 

Η προέλευση του ονόματος Θεσσαλονίκη.