Ηρόδοτος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

5.17.3

Χωρίο / Κείμενο: 

Παιόνων μὲν δὴ οἱ χειρωθέντες ἤγοντο ἐς τὴν Ἀσίην, Μεγάβαζος δὲ ὡς ἐχειρώσατο τοὺς Παίονας, πέμπει ἀγγέλους ἐς Μακεδονίην ἄνδρας ἑπτὰ Πέρσας, οἳ μετ᾽ αὐτὸν ἐκεῖνον ἦσαν δοκιμώτατοι ἐν τῷ στρατοπέδῳ. Ἐπέμποντο δὲ οὗτοι παρὰ Ἀμύντην αἰτήσοντες γῆν τε καὶ ὕδωρ Δαρείῳ

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Αρχίζει η εξιστόρηση της περσικής πρεσβείας στον Αμύντα. Τελειώνει με τον φόνο των απεσταλμένων από τον Αλέξανδρο (κεφ. 17-22).