Ηρόδοτος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

7.173.15-16, 21

Χωρίο / Κείμενο: 

ἀπικόμενοι γὰρ ἄγγελοι παρὰ Ἀλεξάνδρου τοῦ Ἀμύντεω ἀνδρὸς Μακεδόνος συνεβούλευόν σφι ἀπαλλάσσεσθαι μηδὲ μένοντας ἐν τῇ ἐσβολῇ καταπατηθῆναι ὑπὸ τοῦ στρατοῦ τοῦ ἐπιόντος, σημαίνοντες τὸ πλῆθός τε τῆς στρατιῆς καὶ τὰς νέας• ὡς δὲ οὗτοί σφι ταῦτα συνεβούλευον (χρηστὰ γὰρ ἐδόκεον συμβουλεύειν, καί σφι εὔνοος ἐφαίνετο ἐὼν ὁ Μακεδών), ἐπείθοντο.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Πρόκειται για τον Αλέξανδρο τον Α΄, γιο του Αμύντα του Α΄, βασιλιά της Μακεδονίας από το 495 π.Χ. έως το 450 π.Χ. Ο Ηρόδοτος, που διηγείται εδώ γεγονότα των ετών 480-479 π.Χ. (στα κεφάλαια 172-174 αναφέρεται στην αποτυχία των Ελλήνων να κρατήσουν το πέρασμα των Τεμπών, γεγονός που οδήγησε στην παράδοση της Θεσσαλίας στους Πέρσες) τονίζει τη βοήθεια του Αλεξάνδρου προς τους Έλληνες κατά τη διάρκεια των Περσικών πολέμων καθώς και την εκδήλωση της ελληνικής συνείδησης του (Ξυδόπουλος 2006, 55, υποσημ. 88, όπου γίνεται αναφορά στο συγκεκριμένο χωρίο).