Ηρόδοτος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

8.34.6

Χωρίο / Κείμενο: 

Βοιωτῶν δὲ πᾶν τὸ πλῆθος ἐμήδιζε, τὰς δὲ πόλις αὐτῶν ἄνδρες Μακεδόνες διατεταγμένοι ἔσῳζον, ὑπὸ Ἀλεξάνδρου ἀποπεμφθέντες• ἔσῳζον δὲ τῇδε, δῆλον βουλόμενοι ποιέειν Ξέρξῃ ὅτι τὰ Μήδων Βοιωτοὶ φρονέοιεν.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Στα κεφάλαια 8.31-34 ο Ηρόδοτος περιγράφει την προέλαση των περσικών στρατευμάτων μέσα από τη Δωρίδα, την Φωκίδα και τη Βοιωτία. Η παρουσία μακεδονικών φρουρών στις πόλεις της Βοιωτίας είχε σκοπό να αποδείξει ότι οι πόλεις είχαν μηδίσει και να αποτρέψει τον αφανισμό τους.

Θεματική περιοχή: