Ηρόδοτος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

8.127.4

Χωρίο / Κείμενο: 

Ὑποπτεύσας δὲ καὶ τοὺς Ὀλυνθίους ἀπίστασθαι ἀπὸ βασιλέος, καὶ ταύτην ἐπολιόρκεε• εἶχον δὲ αὐτὴν Βοττιαῖοι οἱ ἐκ τοῦ Θερμαίου κόλπου ἐξαναστάντες ὑπὸ Μακεδόνων. Ἐπεὶ δέ σφεας εἷλε πολιορκέων, κατέσφαξε ἐξαγαγὼν ἐς λίμνην, τὴν δὲ πόλιν παραδιδοῖ Κριτοβούλῳ Τορωναίῳ ἐπιτροπεύειν καὶ τῷ Χαλκιδικῷ γένεϊ•

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Οι Μακεδόνες εκδίωξαν τους Βοττιαίους από την Βοττία, την πεδινή περιοχή ανάμεσα στα κατώτερα τμήματα των ποταμών Αξιού και Αλιάκμονα. Οι Βοττιαίοι κατέφυγαν στη Χαλκιδική, ενώ η χώρα τους συνέχισε να ονομάζεται Βοττιαιίδα (π.β. 7. 127).