Ηρόδοτος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

5.22.1-10

Χωρίο / Κείμενο: 

Ἕλληνας δὲ εἶναι τούτους τοὺς ἀπὸ Περδίκκεω γεγονότας, κατά περ αὐτοὶ λέγουσι, αὐτός τε οὕτω τυγχάνω ἐπιστάμενος καὶ δὴ καὶ ἐν τοῖσι ὄπισθε λόγοισι ἀποδέξω ὡς εἰσὶ Ἕλληνες, πρὸς δὲ καὶ οἱ τὸν ἐν Ὀλυμπίῃ διέποντες ἀγῶνα Ἑλληνοδίκαι οὕτω ἔγνωσαν εἶναι. Ἀλεξάνδρου γὰρ ἀεθλεύειν ἑλομένου καὶ καταβάντος ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦτο οἱ ἀντιθευσόμενοι Ἑλλήνων ἐξεῖργόν μιν, φάμενοι οὐ βαρβάρων ἀγωνιστέων εἶναι τὸν ἀγῶνα ἀλλὰ Ἑλλήνων. Ἀλέξανδρος δὲ ἐπειδὴ ἀπέδεξε ὡς εἴη Ἀργεῖος, ἐκρίθη τε εἶναι Ἕλλην καὶ ἀγωνιζόμενος στάδιον συνεξέπιπτε τῷ πρώτῳ.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Ο Ηρόδοτος υποστηρίζει την ελληνική καταγωγή των απογόνων του Περδίκκα. Ο Αλέξανδρος διακηρύσσει την ελληνική του καταγωγή και απαιτεί τη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς αγώνες. Επιχειρηματολογεί στα ελληνικά, οι ελλανοδίκες της Ολυμπίας πείθονται και του επιτρέπουν να διαγωνιστεί (βλ. Ξυδόπουλος 2006, 53 (στην υποσ. 81 αναλυτικά η συζήτηση για τις απόψεις για τη χρονολόγηση του περιστατικού)