Ηρόδοτος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

7.9.17

Χωρίο / Κείμενο: 

Ἐπειρήθην δὲ καὶ αὐτὸς ἤδη ἐπελαύνων ἐπὶ τοὺς ἄνδρας τούτους ὑπὸ πατρὸς τοῦ σοῦ κελευσθείς, καί μοι μέχρι Μακεδονίης ἐλάσαντι καὶ ὀλίγον ἀπολιπόντι ἐς αὐτὰς Ἀθήνας ἀπικέσθαι οὐδεὶς ἠντιώθη ἐς μάχην.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Χρήση από τον Ηρόδοτο του όρου Μακεδονίη με τον οποίο αναφέρεται στο σύνολο του βασιλείου (Ξυδόπουλος 2006, 50). Ο Μαρδόνιος στην προσπάθειά του να πείσει τον Ξέρξη να εκστρατεύσει εναντίον των Αθηναίων, αναφέρεται στην προγενέστερη εκστρατεία του του 492 π.Χ., οπότε και υποτάχθηκε η Μακεδονία.